ವರ್ಗ - ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪ್ರಯಾಣ ಸುದ್ದಿ

ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ up ಗೊಳಿಸುವ ಸಮಯ: ವಿಜ್ ಏರ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿರೋಧಿ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ...

ವಿಜ್ ಏರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ COVID-19 ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು "ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ up ಗೊಳಿಸುವ" ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಕಂಡಿತು