ವರ್ಗ - ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ಪ್ರಯಾಣ

ಕಿವುಡ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು, ಕುರುಡು ಸಂದರ್ಶಕರಂತಹ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ.

ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಕುರಿತು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು.

COVID ನಂತರದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ: WTN ಸಹ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಕಹಿ-ಸಿಹಿ ವಾಸ್ತವ ...

ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ವ್ಯವಹಾರವು ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಡಾ. ತಲೇಬ್ ರಿಫೈ, ಮಾಜಿ ಯುಎನ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಟಿಒ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ - ಜನರಲ್ ...