ವರ್ಗ - ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ

COVID-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ನಂತರ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. ಅವರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನವೀಕರಣಗಳು.