ವರ್ಗ - ಹೈಟಿ ಪ್ರಯಾಣ ಸುದ್ದಿ

ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಹೈಟಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸುದ್ದಿ. ಹೈಟಿ ಕೆರಿಬಿಯನ್ ದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಹಿಸ್ಪಾನಿಯೋಲಾ ದ್ವೀಪವನ್ನು ಅದರ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಡೊಮಿನಿಕನ್ ಗಣರಾಜ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು 2010 ರ ಭೂಕಂಪದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೂ, 19 ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೈಟಿಯ ಅನೇಕ ಹೆಗ್ಗುರುತುಗಳು ಹಾಗೇ ಉಳಿದಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಟಾಡೆಲ್ಲೆ ಲಾ ಫೆರಿಯೆರೆ, ಪರ್ವತದ ಕೋಟೆ, ಮತ್ತು ಸಾನ್ಸ್-ಸೌಸಿ ಅರಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದ ಅವಶೇಷಗಳು, ಕಿಂಗ್ ಹೆನ್ರಿ I ರ ಬರೋಕ್ ಹಿಂದಿನ ರಾಜ ಮನೆ.