ವರ್ಗ - ಬುರುಂಡಿ ಪ್ರಯಾಣ ಸುದ್ದಿ

ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಬುರುಂಡಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸುದ್ದಿ. ಬುರುಂಡಿ, ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬುರುಂಡಿ ಗಣರಾಜ್ಯ, ಗ್ರೇಟ್ ರಿಫ್ಟ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತ ದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಲೇಕ್ಸ್ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸೇರುತ್ತವೆ.

>