ವರ್ಗ - ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಪ್ರಯಾಣ ಸುದ್ದಿ

ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸುದ್ದಿ. ಕೊಲಂಬಿಯಾ, ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಗಣರಾಜ್ಯ, ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ.